Thursday, October 1, 2020

भगवद्गीता

 

 

भगवद्गीता

 भगवद्गीता
    अध्यायः १ अर्जुनविषादयोगः
    अध्यायः २ साङ्ख्ययोगः
    अध्यायः ३ कर्मयोगः
    अध्यायः ४ ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः
    अध्यायः ५ कर्मसंन्यासयोगः
    अध्यायः ६ आत्मसंयमयोगः
    अध्यायः ७ ज्ञानविज्ञानयोगः
    अध्यायः ८ अक्षरब्रह्मयोगः
    अध्यायः ९ राजविद्याराजगुह्ययोगः
    अध्यायः १० विभूतियोगः
    अध्यायः ११ विश्वरूपदर्शनयोगः
    अध्यायः १२ भक्तियोगः
    अध्यायः १३ क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः
    अध्यायः १४ गुणत्रयविभागयोगः
    अध्यायः १५ पुरुषोत्तमयोगः
    अध्यायः १६ दैवासुरसम्पद्विभागयोगः
    अध्यायः १७ श्रद्धात्रयविभागयोगः
    अध्यायः १८ मोक्षसंन्यासयोगः

 


 

No comments:

Labels

01 10 messages 1201-1202 answer Bhagavad Gita CH-1 CH-10 CH-11 CH-12 CH-13 Ch-14 CH-15 CH-16 CH-17 CH-18 CH-2 CH-3 CH-4 CH-5 CH-6 CH-7 CH-8 Ch-9 Characters doubts Epilogue Facts Geeta Gita parenting Principal question Resources Teachings अक्षरब्रह्मयोगः अध्यायः १० अध्यायः ११ अध्यायः १२ अध्यायः १३ अध्यायः १४ अध्यायः १५ अध्यायः १६ अध्यायः १७ अध्यायः २ अध्यायः ३ अध्यायः ४ अध्यायः ५ अध्यायः ६ अध्यायः ७ अध्यायः ८ अध्यायः ९ अष्टादशोऽध्याय: आत्मसंयमयोगः उपसंहार कर्मयोगः कर्मसंन्यासयोगः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः गुणत्रयविभागयोगः ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः ज्ञानविज्ञानयोगः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः ध्यान निष्कर्ष पात्र पुरुषोत्तमयोगः प्रथमोऽध्यायः भक्तियोगः महाभारत युद्ध मुख्य कारण मोक्षसंन्यासयोग राजविद्याराजगुह्ययोगः विभूतियोगः विश्वरूपदर्शनयोगः श्रद्धात्रयविभागयोगः संसाधन संसार के चक्र साङ्ख्ययोगः